Curatele

Soms is iemand niet meer in staat om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder curatele te stellen. De betrokkene is dan handelingsonbekwaam, de curator regelt dan zijn geldzaken en persoonlijke zaken. FinaSol is een onafhankelijke partij op het gebied van curatele. Wij zorgen ervoor dat uw situatie stabiel en overzichtelijk wordt. Ook werken wij (waar mogelijk/nodig) samen met andere partijen die u zorg bieden.


 Bent u geestelijk of lichamelijk niet meer in staat om zelf uw zorg en financiën te regelen? Heeft u behoefte aan een vertrouwenspersoon die u hiermee kan helpen? FinaSol helpt en ondersteunt u bij het nemen van beslissingen en handelt samen met u vanuit uw gewoonten, wensen en behoeften.

De zorg van FinaSol

Vertrouwenspersoon bij het nemen van beslissingen

Vertegenwoordiger voor uw zorg

Vertegenwoordiger voor uw geldzaken

Een persoonlijke belangenbehartiger

Handelt vanuit uw gewoonten, wensen en behoeften

Persoonlijk contact, wij beantwoorden graag uw vragen

Wij begrijpen uw situatie en helpen u vooruit

Wij zoeken een passende oplossing voor uw problemen

U krijgt weer rust op het gebied van persoonlijke zorg en geldzaken

Voor wie?

FinaSol is er voor de volgende mensen:

 • Mensen met een ziekte of handicap
 • Mensen die na hun werkzame leven geen zin meer hebben om bij te blijven bij alle veranderingen in de financiële systemen
 • Mensen die hulp willen om persoonlijke redenen

FinaSol is bedoeld ter bescherming van mensen met bijvoorbeeld psychische problemen, alzheimer, een verstandelijke handicap of een lichamelijke handicap. Als curator kan FinaSol u bijstaan bij het maken van beslissingen en het regelen van passende zorg en goed beheer van uw geldzaken. Beslissingen worden, zolang dat gaat, samen met de betrokkene genomen. Dit zorgt ervoor dat er geen misbruik gemaakt kan worden van de situatie.

Curatele aanvragen

Uzelf

U kunt zelf beslissen dat u FinaSol als uw curator wilt. Dit kunt u doen door uw handtekening te zetten op het verzoek en dit bij de zitting van de Rechtbank ook uit te spreken.

Familielid

Bent u familielid van iemand die niet meer zelf beslissingen kan/wil nemen? Ziet u zelf geen mogelijkheid deze vertrouwelijke taak op u te nemen? Natuurlijk is het niet gemakkelijk iemand te vinden die u vertrouwt met de zorg van uw familielid. FinaSol is een onafhankelijke partij en neemt het bijstaan van uw familielid met zorg van u over. Uiteraard blijft u eerste contactpersoon samen met de verzorging van uw familielid en houden wij u graag op de hoogte van de situatie.

Verzorging

Bent u een verzorgende van iemand die niet meer zelf zijn/haar zorg kan regelen en die ondersteuning kan gebruiken bij het maken van beslissingen? In samenwerking met de familie kunt u een aanvraag doen voor curatele bij FinaSol. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de persoon geen familie dan wel geen contact met familie meer heeft. In dit geval kunt u contact opnemen met FinaSol om er toch voor te zorgen dat deze persoon een curator krijgt.

Verzoek tot curatele

Een verzoek voor curatele moet worden ingediend bij de kantonrechter in het gebied waar de betrokkene woont. Dit kan door de betrokkene zelf gedaan worden door middel van het formulier “Verzoek tot curatele” dat te downloaden is op de website www.rechtspraak.nl, maar uiteraard kan FinaSol dit ook voor u verzorgen. Er dienen namelijk nog verschillende documenten te worden meegestuurd. Welke documenten dit zijn, ligt aan de gesteldheid van de persoon voor wie curatele wordt aangevraagd. Als deze persoon zelf curatele aanvraagt, moet hij/zij hiervoor tekenen. Mocht dit geen mogelijkheid zijn (is deze persoon wilsonbekwaam) dan dienen er andere stukken aangeleverd te worden.

Betrokkene is wilsbekwaam

 • Kopie legitimatiebewijs
  • Mocht dit een buitenlands legitimatiebewijs zijn, is er een uittreksel van het gemeentelijk basisregister met vermelding van het BSN nummer nodig voor de aanvraag
 • Formulier “verzoek tot curatele” getekend door de betrokkene zelf als zijnde aanvrager
 • Bereidverklaring van de (nieuwe) curator

Betrokkene is wilsonbekwaam

 • Kopie legitimatiebewijs
  • Mocht dit een buitenlands legitimatiebewijs zijn, is er een uittreksel van het gemeentelijk basisregister met vermelding van het BSN nummer nodig voor de aanvraag
 • Formulier “verzoek tot curatele”, getekend door aanvrager (familielid, verzorger, kennis)
 • Deskundige verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat de toestand van de betrokkene zodanig is, dat curatele nodig is
 • Verklaring voor akkoord curatele door naaste familieleden (de partner en meerderjarige kinderen of, indien er geen partner of meerderjarige kinderen zijn, de ouders en meerderjarige broers en zussen)
 • Bereidverklaring van de (nieuwe) curator

De bereidverklaring wordt door ons opgesteld en ondertekend. Tevens worden akkoordverklaringen voor familieleden opgesteld bij FinaSol. Familie dient deze dan te ondertekenen om het proces in gang te zetten. FinaSol zal zorg dragen voor het opsturen van de stukken richting de Rechtbank.

Let op: dit zijn de basisdocumenten die nodig zijn voor aanvraag curatele. Het is mogelijk dat de Rechtbank vraagt om meerdere/andere stukken dan hierboven beschreven.

Nadat de aanvraag is ingediend

De Rechtbank zal, zodra alle papieren voor de aanvraag binnen zijn, bepalen of de persoon voor wie het verzoek is gedaan in staat is om naar de Rechtbank toe te komen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de persoon voor wie het verzoek is gedaan uitgenodigd bij de zitting van de Rechtbank om daar te verklaren dat hij/zij een curator wil van FinaSol. Mocht de persoon voor wie het verzoek is gedaan niet in staat zijn te verschijnen bij de Rechtbank, dan zal de Rechter een uitspraak doen aan de hand van de opgestuurde stukken.

De rechter besluit tot curatele

Als de kantonrechter besluit tot curatele, krijgt zowel de betrokkene als de bewindvoerder een beschikking van de Rechtbank. Bij ontvangst van deze, staat betrokkene onder curatele en mag FinaSol beginnen met het opstarten van het dossier.

Voorgaande informatie is best veel; vindt u het ingewikkeld?

Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen het hele traject

van de aanvraag van beschermingsbewind voor u verzorgen.

Van intake tot lopend dossier

FinaSol werkt als volgt:

 1. Er wordt een gesprek gevoerd met de cliënt. Er wordt door FinaSol vastgesteld wat zij kan betekenen voor haar cliënt.
 2. Er wordt met zorgverleners gecommuniceerd over de situatie van de cliënt. Hierbij wordt door de mentor een Plan van Aanpak opgesteld.
  • Hierbij worden zorgplannen besproken.
 3. Periodiek contact met cliënt.

Er is een lopend dossier bij FinaSol.

Duur van de curatele

De kantonrechter bepaalt hoe lang de curatele duurt. Curatele stopt enkel als de kantonrechter dit bepaald of als de betrokkene overlijdt. Het kan voorkomen dat de rechter de curatele voor een bepaalde periode heeft uitgesproken. In dit geval stopt de curatele als de periode voorbij is.

Regels

Om het gehele curatele traject zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er door FinaSol een aantal regels opgesteld waar beide partijen zich aan dienen te houden. Deze worden bij het eerste gesprek uitgedeeld en besproken.