Beschermingsbewind

Soms is iemand niet meer (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder beschermingsbewind te stellen. Officieel heet dat ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. FinaSol Beschermingsbewind is een onafhankelijke partij op het gebied van beschermingsbewind. Wij zorgen ervoor dat uw situatie stabiel en overzichtelijk wordt. Ook werken wij (waar mogelijk/nodig) samen met andere partijen die u zorg bieden en daardoor houden wij overzicht.


Bent u geestelijk of lichamelijk niet meer in staat om uw financiën te regelen? Heeft u behoefte aan zekerheid op financieel gebied? FinaSol Beschermingsbewind zorgt ervoor dat anderen geen misbruik kunnen maken van de situatie en neemt uw financiële zaken met zorg van uw over.

De zorg van FinaSol Beschermingsbewind

Stabilisatie van uw inkomsten en uitgaven

Verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting

Aanvragen van toeslagen of bijzondere bijstand waar mogelijk

Onderhouden van contacten met instanties

Persoonlijk contact, wij beantwoorden graag uw vragen

Wij begrijpen uw situatie en helpen u vooruit

Wij zoeken een passende oplossing voor uw problemen

U krijgt weer rust op financieel gebied

Voor wie?

FinaSol Beschermingsbewind is er voor de volgende mensen:

 • Mensen met een ziekte of handicap
 • Mensen die inkomensverlies lijden of gaan lijden
 • Mensen die na hun werkzame leven geen zin meer hebben om bij te blijven bij alle veranderingen in de financiële systemen
 • Mensen met schulden
  • Bij betalingsachterstanden werkt FinaSol Beschermingsbewind aan uw dossier om de achterstanden op te lossen, zo ook bij lichte schulden
  • Bij problematische schulden helpt FinaSol Beschermingsbewind om schuldhulpverlening aan te vragen voor u bij uw Gemeente, in dit geval houdt FinaSol Beschermingsbewind het beheer over uw inkomsten en uitgaven als uw bewindvoerder
 • Mensen die het niet meer zelf willen beheren om persoonlijke redenen

FinaSol Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van vermogensrechtelijk financiële belangen van mensen met bijvoorbeeld psychische problemen, alzheimer, een verstandelijke handicap of een lichamelijke handicap. Bij onder bewindstelling kunnen zij niet meer zelf beslissen over hun financiële zaken. Zij mogen dan geen financiële overeenkomsten aangaan zonder toestemming van de bewindvoerder. Dit zorgt ervoor dat er geen misbruik gemaakt kan worden van hun situatie. Beslissingen worden samen met de betrokkene genomen.

Beschermingsbewind aanvragen

Uzelf

U kunt zelf beslissen dat u onder beschermingsbewind gesteld wilt worden. Dit kunt u doen door uw handtekening te zetten en dit bij de zitting van de Rechtbank ook uit te spreken.

Familielid

Bent u familielid van iemand die niet meer zelf voor zijn of haar financiële zaken kan zorgen? Ziet u zelf geen mogelijkheid deze vertrouwelijke taak op u te nemen? Natuurlijk is het niet gemakkelijk iemand te vinden die u vertrouwt met de financiële zaken van uw familie. FinaSol Beschermingsbewind is een onafhankelijke partij en neemt de financiën van uw familielid met zorg van u/hem/haar over.

Verzorging

Bent u een verzorgende van iemand die niet meer zelf voor zijn of haar financiële zaken kan zorgen? In samenwerking met de familie kunt u een aanvraag doen voor onder bewindstelling bij FinaSol Beschermingsbewind. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de persoon geen familie dan wel geen contact met familie meer heeft. In dit geval kunt u contact opnemen met FinaSol Beschermingsbewind om er toch voor te zorgen dat deze persoon onder beschermingsbewind komt te staan.

Verzoek tot onderbewindstelling

Een verzoek voor beschermingsbewind moet worden ingediend bij de kantonrechter in het gebied waar de betrokkene woont. Dit kan door de betrokkene zelf gedaan worden door middel van het formulier “Verzoek tot onderbewindstelling” dat te downloaden is op de website www.rechtspraak.nl, maar uiteraard kan FinaSol Beschermingsbewind dit ook voor u verzorgen. Er dienen namelijk nog verschillende documenten te worden meegestuurd. Welke documenten dit zijn, ligt aan de gesteldheid van de persoon voor wie het bewind wordt aangevraagd. Als deze persoon zelf het beschermingsbewind aanvraagt, moet hij/zij hiervoor tekenen. Mocht dit geen mogelijkheid zijn (is deze persoon wilsonbekwaam) dan dienen er andere stukken aangeleverd te worden.

Betrokkene is wilsbekwaam

 • Kopie legitimatiebewijs
  • Mocht dit een buitenlands legitimatiebewijs zijn, is er een uittreksel van het gemeentelijk basisregister met vermelding van het BSN nummer nodig voor de aanvraag
 • Formulier “verzoek tot onderbewindstelling” getekend door de betrokkene zelf als zijnde aanvrager
 • Bereidverklaring van de (nieuwe) bewindvoerder

Betrokkene is wilsonbekwaam

 • Kopie legitimatiebewijs
  • Mocht dit een buitenlands legitimatiebewijs zijn, is er een uittreksel van het gemeentelijk basisregister met vermelding van het BSN nummer nodig voor de aanvraag
 • Formulier “verzoek tot onderbewindstelling”, getekend door aanvrager (familielid, verzorger, kennis)
 • Deskundige verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat de toestand van de betrokkene zodanig is, dat de onderbewindstelling nodig is
 • Verklaring voor akkoord onderbewindstelling door naaste familieleden (de partner en meerderjarige kinderen of, indien er geen partner of meerderjarige kinderen zijn, de ouders en meerderjarige broers en zussen)
 • Bereidverklaring van de (nieuwe) bewindvoerder

De bereidverklaring wordt door ons opgesteld en ondertekend. Tevens worden akkoordverklaringen voor familieleden opgesteld bij FinaSol Beschermingsbewind. Familie dient deze dan te ondertekenen om het proces in gang te zetten. FinaSol Beschermingsbewind zal zorg dragen voor het opsturen van de stukken richting de Rechtbank.

Let op: dit zijn de basisdocumenten die nodig zijn voor een onderbewindstelling. Het is mogelijk dat de Rechtbank vraagt om meerdere/andere stukken dan hierboven beschreven.

Nadat de aanvraag is ingediend

De Rechtbank zal, zodra alle papieren voor de aanvraag binnen zijn, bepalen of de persoon voor wie het verzoek is gedaan in staat is om naar de Rechtbank toe te komen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de persoon voor wie het verzoek is gedaan uitgenodigd bij de zitting van de Rechtbank om daar te verklaren dat hij/zij onder beschermingsbewind wil bij FinaSol Beschermingsbewind. Mocht de persoon voor wie het verzoek is gedaan niet in staat zijn te verschijnen bij de Rechtbank, dan zal de Rechter een uitspraak doen aan de hand van de opgestuurde stukken.

De rechter besluit tot onderbewindstelling

Als de kantonrechter besluit tot onder beschermingsbewindstelling, krijgt zowel de betrokkene als de bewindvoerder een beschikking van de Rechtbank. Bij ontvangst van deze, staat betrokkene onder bewind en mag FinaSol Beschermingsbewind beginnen met het opstarten van het dossier.

Voorgaande informatie is best veel; vindt u het ingewikkeld?

Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen het hele traject

van de aanvraag van beschermingsbewind voor u verzorgen.

Van intake tot lopend dossier

FinaSol Beschermingsbewind werkt als volgt:

 1. De rekening van de cliënt worden in beheer genomen door FinaSol. FinaSol Beschermingsbewind zorgt dat er een leefgeld rekening is met een pasje waarvan de cliënt kan pinnen.
 2. Alle papieren worden nagekeken. Er worden inkomsten en uitgaven geïnventariseerd en hiervoor wordt een budgetplan opgesteld.
  • Hierbij wordt ook in kaart gebracht wat de hoogte is van het ‘leefgeld’ van de cliënt.
  • Hierbij wordt ook gekeken of cliënt recht heef op Bijzondere Bijstand, om de kosten van beschermingsbewindvoering te dekken.
 3. Alle bedrijven die betrekking hebben tot inkomsten en uitgaven worden op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling. Het correspondentieadres en de contactgegevens worden gewijzigd naar die van FinaSol Beschermingsbewind.
 4. Eventuele achterstanden en/of schulden worden geïnventariseerd – deze worden afbetaald of hiervoor wordt een betalingsregeling getroffen.
 5. Er is een lopend dossier bij FinaSol Beschermingsbewind. Er wordt (waar nodig) contact gehouden met cliënt.

Duur van het beschermingsbewind

De kantonrechter bepaalt hoe lang het beschermingsbewind duurt. Beschermingsbewind stopt enkel als de kantonrechter dit bepaald of als de betrokkene overlijdt. Het kan voorkomen dat de rechter het bewind voor een bepaalde periode heeft uitgesproken. In dit geval stopt het beschermingsbewind als de periode voorbij is.

Regels

Om het gehele beschermingsbewind traject zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er door FinaSol Beschermingsbewind een aantal regels opgesteld waar beide partijen zich aan dienen te houden. Deze worden bij het eerste gesprek uitgedeeld en besproken.